THORO STRUCTURITE LIGHT

Περιγραφή προϊόντος

Το THORO STRUCTURITE LIGHT είναι ένα μίγμα τσιμέντου Portland ανθεκτικούσε θειικέςενώσεις, καλάδιαβαθμισμένηςάμμου, ελαφρών λεπτόκοκκων αδρανών και πολυμερών αποξηραμένων με ψεκασμό. Όταν αναμιχθείμε νερό, διαμορφώνει ένα ελαφρύκαι ανθεκτικόεπισκευαστικόκονίαμα.Περιέχει αναστολέα διάβρωσηςο οποίοςαποτρέπει τη διάβρωση του σιδηροπλισμούκαι παρακείμενων περιοχών.
Το THORO STRUCTURITE LIGHT συνάδει με τιςαπαιτήσειςγια κονιάματα κλάσηςR3 σύμφωνα με το EN1504-03.

Χρήσεις
Χρησιμοποιείται για επισκευέςκατακόρυφων και υπερυψωμένων στοιχείων σκυροδέματοςκαι περιοχέςπου απαιτούν επισκευήσε βάθος, όπου οι ιδιότητεςελαφρών υλικών προσφέρουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στην εφαρμογή.
Είναι κατάλληλο για επισκευέςσκυροδέματοςοπλισμένου και μη.
Μπορείνα χρησιμοποιηθείκαι ωςεπιπεδοποιητικόκονίαμα σε μεγαλύτερεςεπιφάνειες.

Πλεονεκτήματα

Ανθεκτικό

Υψηλή αντοχήπρόσφυσης
Επιτρέπει τη διαπερατότητα υδρατμών
Με τροποποιημένα πολυμερή
Εξαιρετικήπροστασία οπλισμού, λόγω του αναστολέα διάβρωσης που περιέχει
Ανθεκτικόσε θειικέςενώσεις, για επισκευές σε θαλάσσια περιβάλλοντα
Ανθεκτικόσε κύκλουςψύξης/απόψυξης

 Οικονομικό

Δεν απαιτείται ξυλότυπος
Μπορείνα διαμορφωθείσε στρώσειςέως75 mm σε κατακόρυφεςεπιφάνειες ή 50 mm σε υπερυψωμένεςεπιφάνειες
Ταχύπηκτο
Δεν απαιτείται ειδικόαστάρι ή στρώση συνάφειας
Μικρήκατανάλωση, ελαφρύσε βάρος

Εύκολοστηχρήση

Αποτελείται απόένα μόνο συστατικό και απαιτείαπλώςανάμιξη με νερό
Εφαρμόζεται σε υγρό υπόστρωμα
Ο εξοπλισμόςκαθαρίζεται απλώςμε νερό
Εφαρμόζεται με ψεκασμόήμε μυστρί
Διαμορφώνεται εύκολα

Φιλικό προς το περιβάλλον
Έχει ωςβάση το τσιμέντο
Χαμηλήπεριεκτικότητα σε χρωμικά. Cr VI < 2 ppm κατάβάροςτσιμέντου

Τυπικές φυσικέςι διότητες

     Δηλωμένη τιμή
 Μέγιστο μέγεθοςκόκκου 0,8 mm    
 Τριχοειδής απορρόφηση νερού(EN 13057)    ≤0,5 kg m- 2h-0,5
 Περιεκτικότητα σε ιόντα χλωρίου (ΕΝ 1015-17)    0,05%

 Μηχανικέςιδιότητες

   
 Αντοχήσει  θλίψη
(ΕΝ 12190)
 1ημέρα
28 ημέρες 
 12 Ν/mm2
 30 Ν/mm2
 Αντοχή σε εφελκυσμό(ΕΝ 12190)  28ημέρες    7 Ν/mm2
 Δύναμη πρόσφυσης(ΕΝ 1542)  28 ημέρες  1,5 Ν/mm2
 Δύναμη Πρόσφυσηςμετάαπό Κεραυνό/ΒροχήΔύναμη (ΕΝ13687-2)  28 ημέρες  1,6 Ν/mm2
 Δύναμη ΠρόσφυσηςμετάαπόΨύξη/Απόψυξη(ΕΝ13687-1)  28 ημέρες  1,7 Ν/mm2

 


τυπικέςτιμές. Όλεςοι δοκιμέςδιεξήχθησαν με 3,8 λίτρα νερού/ 20 kg σκόνης, κάτω από ελεγχόμενες θερμοκρασιακές συνθήκεςστους21οC.

Κάλυψη± 1,34 kg σκόνης/ dm3.

ΣυσκευασίαΣάκος20 kg.

Αποθήκευση

Το
THORO STRUCTURITE LIGHT θα πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγασμένο χώρο και να μην έρχεται σε επαφήμε το έδαφος.
Το υλικόπρέπει να παραμένει προστατευμένο απόκάθε πηγήυγρασίαςκαι παγετού(+5οC).Φροντίζετε να χρησιμοποιείτε τα αποθέματα με τέτοιο τρόπο, ώστε η διάρκεια αποθήκευσηςνα μην υπερβαίνει τους12 μήνες.

Εφαρμογή

Προετοιμασίαυποστρώματος
Αφαιρέστε όλο το κατεστραμμένο σκυρόδεμα
, μέχριςότου αποκαλυφθείτο υγιές υπόστρωμα.Αφαιρέστε όλο το σκυρόδεμα γύρω απότον εμφανή οπλισμό αφήνοντας περιθώριο 10 mm και 50 mm σε κάθε άκρο. Οι άκρες της επιφάνειας προς επισκευή θα πρέπει να τετραγωνίζονται, ώστε να παρέχουν ελάχιστο βάθος
5 mm. Προτιμάται η υδροβολή. Εάν χρησιμοποιείτε μηχανήματα κοπής με κρούση, διασφαλίστε ότι οι άκρες κοπής είναι αιχμηρές.

Αφαιρέστε όλη τη σκουριάαπότον οπλισμό, χρησιμοποιώντας κρουστικό πιστόλι ή αμμοβολή.Η χρήση συρματόβουρτσαςδεν συνιστάται. Σε περίπτωση εμφάνισης χλωριδίων, ή όπου δεν είναι δυνατή η εφαρμογήτου THORO STRUCTURITE LIGHT σε στρώση ελάχιστου πάχους 5 mm, απαιτείται καθαρισμόςέωςότου αποκαλυφθείο καθαρός χάλυβας, πριν απότην εφαρμογή δύο στρώσεων THORO STRUCTURITE PRIMER.

Ανάμιξη Υγρήπυκνότητα1,60 kg/dm3
Χρόνος ζωήςμίγματος περίπου 30 λεπτά
Τελικός χρόνος πήξης περίπου
60-90 λεπτά
Υγρόανάμιξης
Κονίαμα± 3,8 λίτρα (3,3 –4,3 λίτρα) καθαρόνερό/ 20kg σκόνης.

ΣυνεκτικόςπολτόςΟ πολτόςαπαιτεί10 έως15% επιπλέον υγρόανάμιξης, απότι απαιτείται για την επίτευξη συνεκτικότηταςκονιάματος.

Χειρωνακτική εφαρμογή Η μέση απαιτούμενη ποσότητα νερούτων 3,8λίτρων / 20 kg υλικούTHORO STRUCTURITE LIGHT ποικίλλει ελαφρώς, ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Μην υπερβείτε τα 4,3λίτρα. Αυτό που έχει σημασία, είναι η συνεκτικότητα του αναμεμιγμένου υλικού.

Εφαρμογή με ψεκασμό Μην υπερβείτε τα 4,3 λίτρα / 20 kg υλικού THOROSTRUCTURITE LIGHT.
Αυτόπου έχει σημασία, είναι η συνεκτικότητα του αναμεμιγμένου υλικού.

Μηχανικήανάμιξη
Προσθέστε τη σκόνη
THORO STRUCTURITE LIGHT στο νερό, ενώαναδεύετε με κατάλληλο αναδευτήρα, σε χαμηλήςταχύτηταςδράπανο (400-600 rpm) ή σε αναμικτήρα βεβιασμένηςανάμιξης.Αναμίξτε μέχριςότου σχηματιστείμία ομοιογενήςκαι συνεκτικήμάζα και αφήστε το μίγμα να σταθείγια 3 λεπτά, ώστε να επιτευχθείπλήρηςομοιογενοποίηση. Αναμίξτε εκ νέου, προσθέτοντας σκόνη ήνερό, εάν απαιτείται, ώστε να επιτευχθεί η σωστήσυνεκτικότητα.

ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΞΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ.
ΜΗΝ αναμίξετε περισσότερη ποσότητα από ότι μπορείνα εφαρμοστεί εντός 30 λεπτών (στους21οC).
ΜΗΝ αναμιγνύεται εκ νέου με νερόμίγμα που έχει αρχίσει να ωριμάζει.

Συνεκτικόςπολτός
Προσθέστε μία μικρή ποσότητα νερούσε ένα μέροςτου αναμεμιγμένου κονιάματος
, μέχρις ότου επιτευχθεί συνεκτικότητα π ολτού χωρίς την

παρουσία σβώλων.

Εφαρμογή
ΜηνεφαρμόζετετοTHORO STRUCTURITE  LIGHT σε παγωμένα υποστρώματα ή εάν η θερμοκρασία  περιβάλλοντο είναι κάτω από5οC ή αναμένεται να πέσει κάτω από αυτήν την τιμή εντός24 ωρών.

Εφαρμόστε τον συνεκτικό πολτόTHOROSTRUCTURITE LIGHT σε μία επιφάνεια, η οποία έχει προηγουμένωςυγρανθεί(χωρίςλιμνάζοντανερά),χρησιμοποιώντας μία βούρτσα THORO.

Εφαρμόστε στην επιφάνεια, πιέζοντας καλάμε τη βούρτσα, καλύπτοντας τελείως την περιοχή που πρόκειται να επισκευαστεί καθώς και τιςράβδους οπλισμού.

Ο ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΗΡΑΘΕΙ.

Χειρωνακτικά
Εφαρμόζετε το αναμεμιγμένο κονίαμα επισκευής
THORO STRUCTURITE LIGHT στον συνεκτικόπολτό, ο οποίοςείναι ακόμα υγρός, πιέζονταςκαλάώστε να συμπυκνωθείπλήρωςτο υλικό, δίνονταςιδιαίτερη προσοχήστην περιοχήγύρω απότιςράβδουςοπλισμού.

Μην διαμορφώσετε αμέσωςτο τελείωμα με μυστρί·αφήστε το κονίαμα για περίπου 30 λεπτά(στους21οC) προκειμένου να σκληρύνει πριν διαμορφώσετε το τελείωμα με μυστρί.

ΜΗΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΥΣΤΡΙ.

 Εφαρμόζετε σε στρώσειςπάχους5- 75 mm ανάεφαρμογή, αφήνονταςένα διάστημα 2ωρών στους21οC κατελάχιστον ανάμεσα σε δύο διαδοχικέςστρώσεις. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, το χρονικόδιάστημα που μεσολαβείμεταξύδύο στρώσεων πρέπει να είναι μεγαλύτερο.Αφαιρέστε με απόξεση τυχόν προηγούμενεςεφαρμογές, προκειμένου να βελτιώσετε τη συνοχή.

Σε περίπτωση που το THORO STRUCTURITE LIGHT σκληρύνει πριν απότην ολοκλήρωση τηςεπισκευής, εφαρμόστε εκ νέου τον συνεκτικόπολτό.

Μεψεκασμό
Το
THORO STRUCTURITE LIGHT μπορείνα εφαρμοστείμε ψεκασμότύπου hopper ήμε αντλία κονιάματος/ εξοπλισμόψεκασμού. Τυπικά, το αναμεμιγμένο κονίαμα ψεκάζεται με ρυθμό5 lit/min μέσω ακροφυσίου διαμέτρου 8 mm, με πίεση περίπου 3 bar.

Ψεκάζετε

Το THORO STRUCTURITE LIGHT μπορείνα εφαρμοστείμε ψεκασμότύπου hopper ήμε αντλία κονιάματος/ εξοπλισμόψεκασμού. Τυπικά, το αναμεμιγμένο κονίαμα ψεκάζεται με ρυθμό5 lit/min μέσω ακροφυσίου διαμέτρου 8 mm, με πίεση περίπου 3 bar. Ψεκάζετε με το ακροφύσιο υπόγωνία 90ο (ορθήγωνία) προςτην επιφάνεια. Η επισκευήγίνεται σε ομοιόμορφεςστρώσεις.
Όταν το υλικότοποθετηθείσε επαρκήποσότητα, αφήνετε το κονίαμα για περίπου 30 λεπτά(στους20οC) προκειμένου να σκληρύνει πριν διαμορφώσετε το τελείωμα με μυστρί.

ΜΗΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΥΣΤΡΙ.

Λόγω των ιδιοτήτων ταχείαςπήξηςτου THOROSTRUCTURITE LIGHT, συνιστάται ο καθαρισμόςτου ψεκαστικού εξοπλισμούσε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να μη συσσωρεύεται μεγάλη ποσότητα του υλικού(ιδιαίτερα σε υψηλέςθερμοκρασίες).

Συντήρηση
Σε συνθήκεςυψηλήςθερμοκρασίας, χαμηλής υγρασίας ή παρουσίας ανέμων, συνιστάται ο ψεκασμόςόλων των περιοχών εφαρμογής, μετάτην αρχική πήξη, για όσο διάστημα είναι εφικτό. Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας, καλύψτε τις επισκευές με μονωμένο μουσαμά, πολυστερίνη ήάλλο μονωτικό υλικό.

Ο χρόνοςσκλήρυνσηςκαι πήξηςποικίλει, καθώςεξαρτάται απότιςπεριβαλλοντικέςσυνθήκεςκαι τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Οι επισκευέςπρέπει να προστατεύονται έναντι βροχής, μέχρι να ολοκληρωθείη πήξη.Η χρήση προϊόντων συντήρησηςδεν συνιστάται.

Μία επένδυση, όπωςτο THOROLASTIC ήTHOROSHEEN, μπορεί να εφαρμοστεί μετά από1 ημέρα.

Καθαρισμός και εκχύσεις
Υλικότο οποίο δεν έχει σκληρύνει μπορείνα αφαιρεθείαπλάμε νερό.

Υγεία και Ασφάλεια
Το THORO STRUCTURITE LIGHT είναι βασισμένο στο τσιμέντο και μπορείνα προκαλέσει ερεθισμόστο δέρμα και τα μάτια. Η εφαρμογή απαιτεί γάντια
και προστασία για τα μάτια
. Συνιστάται επίσης η χρήση μασκών για να μην εισπνέεται η σκόνη. Σε περίπτωση που τα υλικάαυτάέρθουν σε επαφή με
τα μάτια ήτο δέρμα, ξεβγάλετε αμέσωςμε άφθονο καθαρόνερό. Σε περίπτωση παρατεταμένου ερεθισμού ζητήστε ιατρικήσυμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης, το άτομο πρέπει να πιει νερό ή γάλα, ενώη αγωγή που θα χορηγηθεί σχετικά εξαρτάται απότα συμπτώματα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Κατόπιν αίτησης, διατίθεται Φύλλο Πληροφοριών ΑσφαλείαςΥλικούγια το προϊόν αυτό.

 

επιστροφή